Evaluering i Friskolen

På friskolen er vi forpligtet på at evaluere på elevernes udbytte af undervisningen jf. Friskoleloven, 1b, stk. 1 og 2. Herunder kan du læse, hvordan vi mundtligt og skriftligt følger op på den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt, tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger med de fastsatte mål, og at skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Løbende evaluering af elevernes faglige udbytte:

Den daglige evaluering/feedback

Elever, forældre og lærere er dem, har den allerbedste erfaring med, hvordan den enkelte elev klarer sig. De ved, hvor let eleverne har ved at tilegne sig ny viden og anvende den. Den daglige respons og samtalen mellem elev/lærer giver den allerbedste vurdering af elevernes faglige udbytte, og den tillægges stor værdi.

Elevopgaver/afleveringer

De almindelige afleveringsopgaver, drøftelser på klassen og mundtlige fremlæggelser, giver et godt indtryk af, hvor eleverne har deres udfordringer og stærke sider. Når vi på skolen fx anvender forskellige portaler, så er det let for læreren at se, elevens udvikling og udfordringer.

Skole-hjemsamtaler (årlige og efter behov)

Til den årlige samtale drøftes elevens trivsel samt faglige udbytte af undervisningen med forældre samt eleven. Der er skole/hjem-samtaler i alle klasser.

Ligeledes er der drøftelse af elevens arbejdsindsats, sociale kompetencer m.v. Skole-hjemsamtaler afholdes desuden efter behov i løbet af året – både på forældres og undervisernes initiativ.

Læse- og stavetest for elever i de tre teams (Indskoling, mellemtrin og udskoling)

Når der er begrundet mistanke om særlige udfordringer i fagene, testes eleverne. På skolen har lærerne adgang til forskellige tests. På friskolen har vi også vores egen uddannede læsevejleder og matematikvejleder. Den enkelte elev kan for tilbudt et forløb i Ressourcecenteret.

Ved mistanke om ordblinde-vanskeligheder testes eleverne med ordblinde-risikotesten eller ordblinde-testen. Ved mistanke om talblindhed (dyskalkuli) testes eleverne på skolen, så vi kan blive klogere på de udfordringer der er.

Hvis eleverne har behov for hjælpemiddel, som en IT-rygsæk v/ordblindhed, ansøger skolen om hjælpemidler hos SPS-styrelsen. Når der er afgangsprøve i 9. kl., får elever med ordblindhed eller talblindhed forlænget tid.

Terminsprøver i 9. kl. (evt. også i 8. kl. hvis terminsprøverne ligger i foråret)

I 9. kl. går eleverne til terminsprøve. Eleverne bedømmes og får efterfølgende både mundtlig og skriftlig respons (karakter).

Folkeskolens prøve for elever i 9. kl. (skriftligt og mundtligt)

Skoleforløbet afsluttes med de afsluttende mundtlige og skriftlige prøver i 9. kl. samt den praktiske prøve i 8. kl.

Karakterer og vurderinger

Halvårs- og årskarakterer i 8. og 9. kl.

Uddannelses-paratheds-vurdering (UPV) af elever i 8. kl. i samarbejde med UU-vejleder, Kalundborg Kommune.

Karakterer og mundtlig respons på sproglige afleveringer og opgaver i 8.-9. kl.

Tilsyn med undervisningen

Der skal føres tilsyn med at undervisningen i en friskole, som minimum står mål med, hvad man kan forvente i folkeskolen.

Ifølge friskoleloven er det friskolens forældre, der har ansvaret for tilsynet med friskolen. Friskoleforældrene vælger en eller flere tilsynsførende til at foretage tilsynet. I praksis foregår det ved et valg i forbindelse med generalforsamlingen. Den tilsynsførende kommer på besøg nogle gange i løbet af året og besøger skolen og følger undervisningen.

Vores tilsynsførende i friskolen er Calle Nørvig, Holbæk. Calle Nørvig er genvalgt af forældrene for en 2-årig periode på møde den 19. april 2022.

Fra skoleåret 24/25 er Niels Christian Buch tilsynsførende på Tømmerup Friskole. Niels Christian er valgt for en to-årig periode.

Klik herunder for at læse den aktuelle tilsynserklæring.

Tilsynserklæring 23/24

Handleplan for børn med særlige behov

I samarbejde med forældre, sundhedsplejerske, skolepsykolog, socialrådgiver, UU-vejleder m.fl. laves der særlige aftaler og planer for de elever, der har faglige, personlige eller sociale udfordringer i undervisningen. Disse planer er individuelle og fortrolige.

Til skole-hjemsamtalerne (de årlige og behovsbestemte) kan der laves aftaler om opfølgning.

Når en elev er udfordret i sin hverdag, inviteres der f.eks. til koordineringsmøder hvor eks. Skolepsykologen deltager. Andre gange afholdes der afklarende møder mellem lærere og forældre.

Når en elev eks. har meget fravær, afklares årsagen til dette i første omgang ved samtale med elev/forældre.

Årlig evaluering af skolens samlede undervisning og opfølgningsplan

På Tømmerup Friskole arbejder vi med et treårigt rul af evalueringen af skolens samlede undervisning. Fra skoleåret 2023/24 vil rullet fremadrettet se således ud:

År 1: Praktisk/musiske fagblok
År 2: Naturvidenskabelige fagblok
År 3: Humanistiske fagblok

Evalueringen og opfølgningsplan laves i lærergruppen på et pædagogisk møde i forbindelse med afslutningen af skoleåret. Resultatet af evalueringen sammenfattes og offentliggøres på hjemmesiden.

Undervisningsmiljøvurdering

Hvert 3. år laves der en undervisningsmiljøvurdering med alle elever. I de små klasser bruges de ældre elever fra venskabsklasserne til at hjælpe med at læse, forstå og snakke om spørgsmålenen.

Undersøgelsen sammenfattes af ledelsen, der sammen med lærerne på et pædagogisk møde laver en opfølgningsplan.

Der bliver lavet den næste undervisningsmiljøvurdering i dec. 23.

Undervisningsmiljøundersøgelse
Konklusion 2023-24
Evaluering af Friskolen
Læs evaluering af skoleåret